Efektívna reklama využíva nástroj GRP

Cieľom vytvorenej reklamy, ktorá bude následne prezentovaná verejnosti, by mala byť predovšetkým jej efektivita. Podľa sily jej efektivity a finálneho výsledku tak vlastne môžeme zhodnotiť jej kvalitatívny význam. Áno, určite sa treba zamerať na pútavý alebo zapamätateľný obsah tejto reklamy, ale z pohľadu efektivity ide hlavne o snahu osloviť čo najširšiu, no pritom cielenú skupinu ľudí, čiže potenciálnych zákazníkov. V tomto bode nám pomôže veľmi funkčný reklamný nástroj Gross Rating Point, v skratke GRP.internetový portál.jpg
Cielenosť Gross Rating Point sa orientuje na vekovú hranicu potenciálnych zákazníkov starších než 15 rokov, čiže všetkých osôb, ktoré sú tzv „kúpychopné“. Gross Rating Point je vyjadrením efektivity naplánovanej reklamy, respektíve hodnotou merania jej sily v rámci širokej cielenej skupiny. Ide o výsledok vytvorený komulovaným súčtom všetkých sledovaností v rámci médií (TV, internet, rádio, tlač).
Pokiaľ sa bavíme o výslednej hodnote tohto reklamného zásahu, musíme pre lepšiu orientáciu spomenúť pojem rating. Rating značí percentuálnu hodnotu z celkového počtu ľudí, ktorí boli konkrétnou reklamou oslovení. Takisto zobrazuje sledovanosť, čítanosť či mieru poslucháčov konkrétnych médií. Tento komulovaný súčet a finálny výsledok vyjadruje práve hodnota Gross Rating Point. Zo vzniklých výsledkov sa následne vytvorí alebo upraví reklama do podoby s najväčším potenciálom zaujať širokú masu z cielenej skupiny.statistika.jpg
Z opisovanej charakteristiky tak vyplýva, že cieľom reklamy respektíve jej umiestnenia, by mali byť sledované a populárne médiá, čiže tie, ktoré sa tešia vysokej miere čítanosti, sledovanosti či vysokej miere poslucháčov. Štatistika Gross Rating Point však takisto dokáže zistiť, aký typ užívateľov konkrétne médiá najčastejšie sleduje a aký je ich vekový priemer.
K dosiahnutiu efektívnej reklamy je tak dôležité predčasné zhromaždenie informácií.

Zveřejněno v Www