Ako podať trestné oznámenie?

Pokiaľ máte pocit, že voči vašej osobe bol spáchaný nejaký trestný čin alebo ste boli svedkom toho, že niekomu z vašej rodiny či susedstva bolo ublížené trestným činom, môžete sa rozhodnúť podať trestné oznámenie. Toto oznámenie môže podať akákoľvek osoba na ľubovoľnej policajnej stanici, prokuratúre alebo prípadne aj na niektorom zo súdov. Nakoľko všetky tieto druhy orgánov medzi sebou úzko spolupracujú, nezáleží na tom, kde vaše trestné oznámenie podáte.

súdne orgány

Trestné oznámenie sa môže podať viacerými spôsobmi, a to konkrétne ústne – výpoveďou, ktorá sa zapíše do zápisnice, ale rovnako je možné využiť aj elektronický spôsob, k čomu je však potrebné mať platný elektronický podpis. Čo sa týka obsahu trestného oznámenia, najdôležitejšou časťou, ktorá by v oznámení mala povinne byť je popísanie konkrétneho spáchaného skutku. Ak vám náhodou počas spáchania trestného činu vznikla škoda, v rámci trestného oznámenia by ste mali uviesť aj informácie o tejto škode a taktiež aj to či si chcete uplatniť nárok na nahradenie tejto vzniknutej škody. Veľmi dôležité je pri podávaní trestného oznámenia vedieť, že nemôže byť podané anonymne, avšak je možné sa s pracovníkmi trestných orgánov dohodnúť na tom, že informácie o vás sa nebudú uvádzať.

trestný čin krádež

Po tom ako trestné oznámenie podáte, by ste mali získať o tomto podaní oficiálne písomné potvrdenie, kde bude uvedený dátum podania, údaje o príslušnom orgáne a v skratke zhrnuté informácie o vzniknutej udalosti. V prípade, že ste sa rozhodli využiť možnosť ústnej výpovede, môžete požiadať o odpis zo zápisnice, do ktorej bola vaša výpoveď zapísaná. Po vypísaní všetkých potrebných dokumentov a podaní samotného trestného oznámenia sa začnú príslušné orgány zaoberať tým, čo sa stalo. Ak náhodou máte nejaké dôkazy, ktoré by vám mohli pomôcť, môžete ich orgánom predložiť. Rovnako sa to týka aj prípadných svedkov, ktorí by mohli dosvedčiť to, že sa trestný čin naozaj stal alebo poskytnúť iné dôležité informácie.