Ako prebieha zabezpečenie pohľadávky ručiteľom?

Právny inštitút ručenia patrí tak ako i zmluvná pokuta či záložné právo medzi zabezpečovacie prostriedky, ktorých hlavný význam spočíva predovšetkým v zabezpečení záväzkov a posilnení postavenia veriteľa. Z pohľadu uplatnenia v praxi ide o pomerne rozšírenú formu zabezpečenia pohľadávok, avšak i v tomto ohľade treba poznať jeho význam a vhodnosť uplatnenia. Nesprávnym nasadením zabezpečovacieho inštitútu veriteľ svoje postavenie neposilní a prípadné vymáhanie pohľadávok tak eventuálne oslabí. V nasledujúcom článku preto bližšie rozoberieme právnu rovinu ručenia a čitateľovi predostrieme potrebné informácie ako aj postrehy z praxe tímu spoločnosti Claims Collection.

faktury

Ako sme v úvode tohto článku spomenuli, zabezpečovacie prostriedky možno definovať ako také právne inštitúty, ktorých úlohou je predovšetkým upevniť postavenie veriteľa. Výberom a nasadením vhodného zabezpečovacieho prostriedku veriteľ do určitej miery eliminuje riziko neuspokojenia pohľadávky a dlžník tak zároveň zvyšuje svoju kredibilitu pri preberaní záväzku. Z hľadiska funkčného uplatnenia možno pri ručení sledovať v prvom rade podstatné deklarovanie reálnej podoby zabezpečovacieho záväzku ako aj funkciu suplujúceho zdroja, prostredníctvom ktorého môžu byť uspokojené nároky veriteľa.

Vstup ručiteľa do záväzku

V prípade, pokiaľ sa zainteresovaní účastníci právneho vzťahu, a teda veriteľ a dlžník, vzájomne dohodnú na nasadení inštitútu ručenia, jeho následný priebeh a reálne uplatnenie musí spĺňať určité náležitosti a predpoklady. V prvom rade je ručenie dobrovoľným prejavom vôle ručiteľa, ktorý ako tretia osoba vstupujúca do tohto právneho vzťahu preberá na seba suplujúcu povinnosť uspokojenia pohľadávky veriteľa, čím prijíma možnosť, že veriteľ bude vymáhať pohľadávku od neho. Charakter ručenia v uvedenom vzťahu predstavuje formu osobného zabezpečenia, pretože je predmetný záväzok viazaný na osobu ručiteľa ako aj celý jeho majetok, nie len napríklad na konkrétnu majetkovú hodnotu.

platba faktury

Ručenie ako vyjadrený prejav vôle musí byť však i písomne deklarovaný, pričom na základe jeho existencie sa ručiteľ osobne zaviaže k uspokojeniu pohľadávky v prípade zlyhania dlžníka. Pokiaľ by nebola zachovaná písomná forma vyhlásenia, možnosť veriteľa v súvislosti so žalovaním na súde by bola prakticky neuplatniteľná.

V súvislosti s pozíciou ručiteľa je však potrebné konkrétne definovať jeho postavanie, kedy ručiteľ ako tretia zainteresovaná osoba nevstupuje do tohto záväzkového vzťahu na pozíciu dlžníka, ale jeho výhradná povinnosť vyplýva z povinnosti plniť záväzok vedľa dlžníka. Zreteľná odlišnosť v uvedenom vyjadrení je podporená jednak právnou skutočnosťou, na základe ktorej je záväzok ručiteľa založený, ale aj na konkrétnej dobe vzniku a splatnosti záväzku. Tieto aspekty tak priamo odkazujú na dva samostatné záväzky a zároveň odporujú možnosti spoločného záväzku dlžníka a ručiteľa voči veriteľovi.

Aké sú formálne náležitosti ručenia?

Medzi stanovené požiadavky na formálnu stránku vyhlásenia patrí jasne sformulované vyhlásenie prejavu vôle ručiteľa z hľadiska ručenia za konkrétneho dlžníka, a teda i presné definovanie osoby dlžníka, a to spolu i s uvedením jedinečného identifikátora ako napríklad rodné číslo, dátum narodenia alebo číslo občianskeho preukazu. Okrem uvedeného patrí medzi základné náležitosti vyhlásenia i definovanie hodnoty či iných parametrov predmetného záväzku, na ktoré sa vyhlásenie ručiteľa vzťahuje. Absenciou uvedených náležitostí veriteľ ohrozuje svoje práva ako aj budúce možnosti prípadného vymáhania predmetnej pohľadávky.

zabezpečení pohledávky

Právna úprava inštitútu ručenia je vo svojej podstate oveľa komplexnejšia, a to predovšetkým vzhľadom na individuálnu povahu jednotlivých prípadov, ktoré je potrebné vždy náležite posúdiť a vyvodiť tak možnosti vymáhania pohľadávok tohto charakteru. V prípade, pokiaľ sa nachádzate v pozícií veriteľa s pohľadávkou zabezpečenou ručiteľom, obráťte sa na tím spoločnosti Claims Collection a vymoženiu svojej pohľadávky zabezpečíte tak zvýšenú úspešnosť ako aj profesionálny prístup odborníkov v praxi.