Členenie do kapitol

Seminárna práca by mala byť predovšetkým členená do kapitol a prípadne podkapitol, ktoré sú očíslované, napríklad kapitola 2, podkapitola 2.1; neodporúča sa však postupovať u týchto kratších útvarov príliš "hlboko", teda podkapitola 2.1.1 a iné, ktoré tvoria obsahovo a argumentačne kompaktný oddiely. Pozornosť je vhodné venovať tiež výstižnému názve kapitol či oddielov, tak aby boli jasné a zrozumiteľné. Úvod a záver sú samostatnými kapitolami, ktoré nie sú členené na podkapitoly.

Kontrola pravopisu

K nevyhnutnostiam pri písaní textu patrí tiež eliminácia pravopisných chýb, preklepov, zlé užívanie medzier v texte napríklad pred čiarkou, bodkou a v podobných prípadoch alebo napríklad zlé členenie odsekov. Takisto nie je celkom vhodné užívať zbytočne dlhá súvetí, jednak s ohľadom na riziko štylistické a syntaktické chyby a jednak kvôli zrozumiteľnosti. Častou chybou, ktorú obsahuje seminárna práca je tiežopakovanie toho istého slova v niekoľkých vetách za sebou. Veľkú úlohu hrajú správne citácie a správne spísaný zoznam použitej literatúry.

Zveřejněno v Nezařazené